Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60961
Title: Nghiên cứu chức năng tác động của diễn ngôn (trên tư liệu diễn văn chính trị tiếng Việt) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Authors: Vũ, Hoài Phương
Keywords: Tiếng Việt;Phân tích diễn ngôn
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận án đã xây dựng được khái niệm "diễn văn chính trị" và "diễn văn chính trị tiếng Việt"; Luận án xác lập được bốn nhóm biểu thức từ ngữ xưng hô phổ biến mang dấu ấn quyền lực cá nhân và quyền lực tập thể thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt. Luận án đã nhận diện và phân tích lợi thế của ba nhóm lập luận khi tham gia thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt gồm: lập luận đơn, lập luận phức; lập luận đồng hướng, lập luận nghịch hướng và lập luận tường minh, lập luận hàm ẩn. Việc sử dụng loại lập luận tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của người nghe, nội dung vấn đề và hoàn cảnh giao tiếp. Lập luận của diễn văn là vũ khí sắc bén để thuyết phục người nghe. Luận án cũng đã chỉ ra đóng góp của ẩn dụ tu từ và lặp trong diễn văn chính trị tiếng Việt khi tác động vào người nghe nhằm tăng cường giá trị thẩm mỹ, giá trị biểu cảm, giá trị thông tin cho diễn văn chính trị tiếng Việt và tạo dấu ấn cá nhân cho chính khách. Luận án đã đưa ra một vài đề xuất đối với người viết diễn văn chính trị tiếng Việt trong việc chọn lựa, sử dụng từ ngữ xưng hô, lập luận, phương tiện và biện pháp tu từ sao cho có sức tác động mạnh mẽ nhất đến người tiếp nhận diễn văn.
Description: 191 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60961
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005060.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.