Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60962
Title: Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo đấu tranh chống phá chính sách “bình định” của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1961 đến năm 1973 : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Đinh, Văn Trọng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Đảng bộ tỉnh Bình Định
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận án khai thác và hệ thống hóa được nguồn tư liệu phong phú, có độ tin cậy, trong đó có nhiều tư liệu mới được công bố về quá trình các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống phá “bình định”. - Luận án làm rõ hơn âm mưu và thủ đoạn của Mỹ, chính quyền VNCH trong quá trình thực thi chính sách “bình định” tại tỉnh Bình Định; đồng thời góp phần khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ trương chống phá “bình định” của các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định trong những năm 1961 - 1973. - Bước đầu luận án đưa ra một số nhận xét đánh giá tương đối khách quan về những ưu điểm, hạn chế nổi bật và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống phá “bình định”; đồng thời rút ra được một số kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.
Description: 169 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60962
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005061.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.