Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954) : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60964Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954) : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60964