Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954) : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954) : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03