Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60965
Title: Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của hoạt động tình nguyện khởi phát của thanh niên tại Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Đôn, Tuấn Phương
Keywords: Thanh niên tình nguyện;Thanh niên tình nguyện trong dịch vụ xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên nghành
Abstract: (1) Xây dựng được Hệ thống tiêu chí đánh giá tính bền vững của hoạt đông tình nguyện khởi phát của thanh niên tại Hà Nội (2) Điều tra, thu thập được các thông tin, hiện trạng tính bền vững và các yếu tố ảnh hưởng tới tính bền vững của hoạt động tình nguyện khởi phát của thanh niên tại Hà Nội. (3) Đề xuất được một số giải pháp nâng cao tính bền vững của hoạt động tình nguyện tự phát của thanh niên.
Description: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60965
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005064.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.