Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong việc duy trì bền vững hiệu quả của dự án cấp nước và vệ sinh môi trường xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60966Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong việc duy trì bền vững hiệu quả của dự án cấp nước và vệ sinh môi trường xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60966