Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60985
Title: Idioms referring to “Head” in English and Vietnamese: A contrastive analysis from cultural perspectives. = Phân tích đối chiếu các câu thành ngữ có chứa thành tố "head" trong tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ văn hóa. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: Tiếng Anh;Ngôn ngữ học so sánh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Luận văn chỉ ra những điểm giống và khác nhau trong các đặc điểm về cú pháp và ngữ nghĩa của các thành ngữ có chứa thành tố “Đầu” trong tiếng Anh và tiếng Việt. Đồng thời, những đặc trưng về văn hóa của các thành ngữ có chứa thành tố “Đầu” trong tiếng Anh và tiếng Việt cũng được khai thác, trình bày nhằm mở rộng hiểu biết về thành ngữ nói chung và thành ngữ có chứa từ “Đầu” nói riêng.
Description: 43 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60985
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001445.pdf
  • Description : 
  • Size : 962.53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.