Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60987
Title: A survey research on freshmen’s perceptions of the importance of pronunciation and their difficulties in learning English pronounciation = nghiên cứu điều tra khảo sát nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về tầm quan trọng của phát âm và khó khăn của họ khi học phát âm tiếng Anh. M.A. Thesis. Linguistics: 601401
Authors: Công, Thị Vân
Keywords: Tiếng Anh;Phát âm
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Từ kết quả của nghiên cứu, tác giả rút ra một số kết luận như sau: Thứ nhất, sinh viên năm thứ nhất Đại học Công nghiệp Hà Nội có thái độ tích cực đối với tầm quan trọng của phát âm cũng như việc học phát âm tiếng Anh. Thứ hai, 6 yếu tố gây khó khăn cho người học trong việc học phát âm bao gồm tiếng mẹ đẻ, tần suất tiếp xúc với tiếng Anh, khả năng phát âm, điều kiện lớp học và cơ sở vật chất, động lực học tập, thái độ học tập. Liên quan đến mục tiêu của học viên khi học phát âm, mặc dù rất nhiều sinh viên muốn phát âm giống bản xứ, nhưng khả năng giao tiếp tốt được cho là mục đích quan trọng hơn mà họ cần đạt được.
Description: 45 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60987
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001447.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.