Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61020
Title: Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Nguyễn, Đăng Lâm
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về quyết định truy tố của Viện kiểm sát, nghiên cứu các quyết định tố tụng cụ thể, cùng với thực tiễn thi hành trong 5 năm từ 2012-2016 của tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả quyết định truy tố của Viện kiểm sát trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu của tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61020
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008722.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.