Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61032
Title: Đánh giá nghèo đa chiều theo tiếp cận sinh kế bền vững: trường hợp tại hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Other Titles: AssessingMultidimensional Poverty Based on the Sustainable LivelihoodFramework:A Case Study of Hang Kia and PaCoCommunes, Mai Chau District, Hoa Binh Province
Authors: Đặng, Hữu Liệu
Nguyễn, Thị Hà Thành
Keywords: Nghèo đa chiều;sinh kế bền vững;Hang Kia;Pà Cò
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Trong giai đoạn 2016-2020, Việt Nam chính thức áp dụng chuẩn nghèo đa chiều để làm cơ sở mới cho đánh giá nghèo, khắc phục những hạn chế của đánh giá nghèo thu nhập thuần tuý. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhóm tác giả, phương pháp này vẫn còn một số hạn chế bởi các chỉ thị lựa chọn vẫn chưa phản ánh được toàn diện các khía cạnh cuộc sống. Nghiên cứu này được thực hiện ở hai xã miền núi phía tây của huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là Hang Kia và Pà Cò, với mục đích áp dụng thử nghiệm phương pháp đánh giá nghèo đa chiều của OPHI (Tổ chức Sáng kiến và Phát triển con người đại học Oxford), theo hướng tiếp cận sinh kế bền vững của DFID (Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh). 13 chỉ thị, thuộc 5 nguồn vốn đảm bảo sinh kế bền vững đã được lựa chọn cho nghiên cứu. Kết quả đo lường nghèo đa chiều được biểu thị theo các chiều thiếu hụt, theo không gian nghiên cứu và theo các nhóm loại hộ nghèo. Kết quả nghiên cứu chora bức tranh tổng quát về các hoạt động sinh kế và tình trạng nghèo đa chiều tại địa phương, làm cơ sở khoa học cho các chính sách giảm nghèo tại đây.
Description: tr. 51-62
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61032
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.6.pdf
  • Description : 
  • Size : 599.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.