Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61037
Title: Đánh giá tiềm năng và hiệu quả kinh tế giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ: Nghiên cứu thí điểm khu xử lý Nam Sơn và Cầu Diễn, thành phố Hà Nội
Other Titles: Assessing the Potential and Efficiency ofthe Economy with Regard to Reducing Green House Gas Emission from Organic Domestic Waste Treatment Technologies: A Case Study of Nam Son and Cau Dien Disposal Sites in Ha Noi
Authors: Thái, Thị Thanh Minh
Nguyễn, Trung Anh
Lee, Joo Young
Bạch, Quang Dũng
Keywords: Giảm phát thải khí nhà kính;chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ;hiệu quả kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Nghiên cứu tập trung vào đánh giá tiềm năng và hiệu quả kinh tế giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ, bao gồm: Chôn lấp không thu hồi khí, chôn lấp thu hồi khí phục vụ phát điện (áp dụng tại Nam Sơn) và sản xuất phân sinh học (áp dụng tại Cầu Diễn) tại thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, để xử lý 1 tấn chất thải rắn bằng chôn lấp không thu hồi khí và chôn lấp có thu hồi khí, phục vụ phát điện sẽ cần bù lỗ lần lượt khoảng 14,2$USD và 0,9 $USD, trong khi áp dụng công nghệ ủ phân sinh học sẽ thu lại lợi nhuận là 5,1 $USD. Giải pháp ủ phân sinh học có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính lớn, tậnthu được sản phẩm sau quá trình xử lý, tạo ra lợi nhuận để tái đầu tư cho hoạt động xử lý chất thải, phù hợp với Quy hoạch của thành phố về xử lý chất thải rắn (CTR)đô thị. Tuy nhiên,lộ trình thực hiện chuyển đổi sang công nghệ ủ phân sinh học nên thực hiện từ đầu năm 2030.
Description: tr. 103-116
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61037
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : e33.4.11.pdf
  • Description : 
  • Size : 425.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.