Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61050
Title: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60380
Authors: Trần, Thị Huyền
Keywords: Trách nhiệm hình sự;Pháp nhân
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Đề tài nghiên cứu quá trình pháp điển hóa chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự năm 2015; Đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của pháp nhân trong thời gian từ 2012 đến 2016; qua đó làm rõ những điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả áp dụng TNHS đối với pháp nhân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc có thể có trong áp dụng chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân xuất phát từ thực tiễn.
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61050
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008735.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.