Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61051
Title: Giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Hà, Thị Phương Bắc
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Đề tài là công trình nghiên cứu đầu tiên về giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự luận văn đã đưa ra tổng thể các phân tích về lý luận giám sát hoạt động của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự như khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo dùng cho các học viên cao học, các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ thực tiễn.
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61051
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008736.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.