Giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801
Giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 603801