Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61068
Title: Phân tích và xây dựng chức năng giám định tự động trong hệ thống giám định bảo hiểm xã hội : Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Authors: Phan, Văn Nam
Keywords: Kỹ thuật phần mềm;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Bộ service giám định hồ sơ: GetDataKB, ProcessDataKB, SenDataKB. - Bộ service giám định danh mục: GetData, ProcessData, SendData. - Bộ quy tắc hồ sơ: quy tắc thẻ, qy tắc mức hưởng, quy tắc thuốc, quy tắc dịch vụ kỹ thuật, quy tắc vật tư y tế và các quy tắc khác về máu, thanh toán ngày giường. - Bộ quy tắc danh mục: quy tắc thuốc thầu tỉnh, thuốc bệnh viện, dịch vụ kỹ thuật bệnh viện, vật tư y tế bệnh viện.
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61068
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008753.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.