Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61069
Title: Hệ thống tự động phân luồng câu hỏi và giải đáp yêu cầu trực tuyến : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Nguyễn, Đắc Nam
Keywords: Hệ thống sưu tầm dữ liệu tự động;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Đề tài tập trung vào khảo sát thực tế hoạt động tiếp nhận câu hỏi và yêu cầu, hoạt động thực tế giải quyết và trả lời yêu cầu của người dùng. Xây dựng và đặc tả quy trình tiếp nhận và giải quyết câu hỏi dựa trên mô hình BPM (Business Process Management). Xây dựng cơ sở lý thuyết của hệ thống phân luồng tự động và sinh dữ liệu tri thức. Cài đặt và vận hành hệ thống phân luồng tự động, xây dựng phần mềm và thử nghiệm hệ thống giải quyết yêu cầu của học sinh - sinh viên trên nền của hệ thống quản trị đại học.
Description: 63 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61069
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008754.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.