Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61074
Title: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng tiếng Việt phát âm liên tục trên bộ từ vựng nhỏ và trung bình.: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Phạm, Anh Tú
Keywords: Công nghệ thông tin;Chương trình máy tính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: - Giới thiệu các khái niệm, phương pháp liên quan đến nhận dạng tiếng nói. Lý thuyết về các phương pháp trích trọn đặc trưng của tiếng nói, mô hình âm học và mô hình ngôn ngữ. - Giới thiệu về ngôn ngữ tiếng Việt, hệ thống âm vị tiếng Việt, phương pháp phát âm, các đặc điểm riêng biệt của tiếng Việt. - Nghiên cứu công cụ xây dựng hệ nhận dạng tiếng nói là HTK (Hidden Markov Model Toolkit), qua đó cài đặt và chạy thành công chương trình mô phỏng, thực nghiệm nhận dạng mười chữ số tiếng Việt phát âm liên tục bằng phương pháp nhận dạng tiếng nói HTK liên tục.
Description: 52 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61074
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008759.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.