Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61080
Title: Vai trò của báo chí trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân – qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Phan, Thị Phi Nga
Keywords: Pháp luật;Giáo dục
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân, các đặc điểm, vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân, các yêu cầu và điều kiện bảo đảm phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân và rút ra kết luận: báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân. Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của báo chí trong công tác phổ biến Giáo dục pháp luật cho nông dân. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn về vai trò của báo chí trong công tác phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân tỉnh Thanh Hóa, luận văn đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ nhằm nâng cao vai trò của báo chí trong công tác phổ biến, Giáo dục pháp luật cho nông dân trong giai đoạn hiện nay. Những kết quả nghiên cứu mới của luận văn sẽ là nguồn tư liệu mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy về vai trò của báo chí trong phổ biến, Giáo dục pháp luật tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật.
Description: 117 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61080
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008765.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.