Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61082
Title: Hoàn thiện pháp luật về quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Vũ, Thị Ngọc Anh
Keywords: Quyền Công dân;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quyền chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở nước ta. Xác định nguyên nhân của những hạn chế trong vấn đề này. - Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Qua đó, thúc đẩy sự tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền của người chuyển giới, góp phần nâng cao vị thế, tạo cơ hội cho người chuyển giới hòa nhập cộng đồng xã hội ở Việt Nam.
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61082
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008767.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.