Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61083
Title: Thực trạng thi hành pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Tạ, Hồng Ngọc
Keywords: Luật kinh tế;Luật Bảo hiểm
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã làm rõ được các vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm y tế và pháp luât bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ ra được thực trạng pháp luật bảo hiểm y tế và thực tiễn thi hành pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Luận văn cũng đã nêu ra được những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61083
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008768.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.