Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61084
Title: Pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực tiễn thi hành tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nông, Thị Phượng
Keywords: Thuế xuất nhập khẩu;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã làm rõ được những vấn đề lý luận về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đồng thời chỉ ra thực trạng về pháp luật quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay khi Việt Nam đã kí kết các điều ước và tham gia vào các tổ chức quốc tế, từ đó luận văn đã nếu ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn.
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61084
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008769.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.