Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61087
Title: Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông – từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Vũ, Thị Phương
Keywords: Luật Hành chính;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: + Đã tìm hiểu, phân tích các vấn đề lý luận của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: khái niệm, đặc điểm, những điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 cơ chế này; phân tích quy trình giải quyết, các nguyên tắc cơ bản để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Luận văn cũng làm rõ chủ thể và quy trình thực hiện cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế MC và MCLT. + Đã phân tích quá trình hình thành các quy định của pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thị xã Sơn Tây. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt, những tồn tại hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế đó. Việc phân tích thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng là cơ sở cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp thực hiện các cơ chế này trong giải quyết thủ tục hành chính ở Thị xã Sơn Tây nói riêng và ở chính quyền cấp huyện trên phạm vi toàn quốc nói chung.
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61087
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008772.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.