Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61088
Title: Định tội danh đối với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam – trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đào, Văn Linh
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định tội danh đối với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm hoàn thiện hệ thống tư tưởng về định tội danh đối với loại tội phạm này, đồng thời trên cơ sở thực tiễn áp dụng chỉ ra những bất cập đang hạn chế, vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn, qua đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chế định này trong luật hình sự Việt Nam, phục vụ nhu cầu đấu tranh phòng chống tội loại tội phạm này.
Description: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61088
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008773.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.