Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Lĩnh-
dc.date.accessioned2018-01-11T08:57:39Z-
dc.date.available2018-01-11T08:57:39Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61089-
dc.description108 tren_US
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Làm rõ thêm lý luận về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân như các quan điểm về khái niệm thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, đặc điểm của thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, ý nghĩa, vai trò của thủ tục hành chính tư pháp đối với hoạt động của Tòa án. Đánh giá được tương đối về thực trạng thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và mô hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tư pháp. Luận văn nêu ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Luận văn tập trung vào giải pháp thực hiện thủ tục hành chính tư pháp theo mô hình “Một cửa”, là giải pháp đột phá trong việc thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân.en_US
dc.publisherH.: Khoa Luậten_US
dc.subjectThủ tục hành chínhen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.titleHoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân: Luận văn ThS. Luật: 603801en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008774.pdf
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Hồng Lĩnh-
  dc.date.accessioned2018-01-11T08:57:39Z-
  dc.date.available2018-01-11T08:57:39Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61089-
  dc.description108 tren_US
  dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Làm rõ thêm lý luận về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân như các quan điểm về khái niệm thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, đặc điểm của thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, ý nghĩa, vai trò của thủ tục hành chính tư pháp đối với hoạt động của Tòa án. Đánh giá được tương đối về thực trạng thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và mô hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tư pháp. Luận văn nêu ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Luận văn tập trung vào giải pháp thực hiện thủ tục hành chính tư pháp theo mô hình “Một cửa”, là giải pháp đột phá trong việc thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân.en_US
  dc.publisherH.: Khoa Luậten_US
  dc.subjectThủ tục hành chínhen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.titleHoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân: Luận văn ThS. Luật: 603801en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050008774.pdf
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF