Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61092
Title: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Trần, Thị Thúy Lâm
Vũ, Hoài Trang
Keywords: Quyền người lao động;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Citation: Vũ, H. T. (2017). Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đối với các bên trong quan hệ lao động. Đưa ra ý kiến về sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động để làm cơ sở đánh giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Nêu lên thực trạng pháp luật nước ta về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và thực tiễn thực hiện các quy định này nhằm tìm ra vướng mắc, những điểm bất cập, chưa hợp lý của các quy định hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61092
Language: vi
Format Extent: 93 tr.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008777.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.