Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61093
Title: Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : Luận án TS. Luật: 623801
Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS năm 2003; những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và sự cần thiết phải khắc phục. + Nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong TTHS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.
Description: 165 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61093
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008778.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.