Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân

LIC : 363.73 NG-H 2017 / 01050003612
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61103Nghiên cứu an ninh môi trường tỉnh Bắc Ninh và vai trò của Công an nhân dân

LIC : 363.73 NG-H 2017 / 01050003612
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61103