Sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi không tự do đối với ứng suất

LIC : 531 TR-H 2017 / 01050003613
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61104Sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi không tự do đối với ứng suất

LIC : 531 TR-H 2017 / 01050003613
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61104