Nghiên cứu phát triển một số thuật toán tối ưu hóa vùng phủ sóng và năng lượng của mạng cảm biến không dây trong môi trường 3 chiều :Luận án TS. Toán học: 624601

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61107Nghiên cứu phát triển một số thuật toán tối ưu hóa vùng phủ sóng và năng lượng của mạng cảm biến không dây trong môi trường 3 chiều :Luận án TS. Toán học: 624601

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61107