Hệ thấp chiều Oxit phức hợp: Mô phỏng và khảo sát một số tính chất : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61110Hệ thấp chiều Oxit phức hợp: Mô phỏng và khảo sát một số tính chất : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61110