Nghiên cứu các hạt Hyperon lạ Ω với độ nhanh 1.9 < y < 4.9 sinh ra trong va chạm pp năng lượng = 7 và 8 TeV trên thí nghiệm LHCb tại CERN : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61111Nghiên cứu các hạt Hyperon lạ Ω với độ nhanh 1.9 < y < 4.9 sinh ra trong va chạm pp năng lượng = 7 và 8 TeV trên thí nghiệm LHCb tại CERN : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61111