Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61112
Title: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho hệ hỗ trợ cảnh báo lũ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Tài nguyên thiên nhiên;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Đã xác định được số lượng trạm và vị trí lắp đặt các trạm đo mưa bổ sung phù hợp với đặc điểm và sự phân hóa các điều kiện địa lý phục vụ tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo lũ trên LVS VGTB. - Đã xác lập được hệ hỗ trợ cảnh báo lũ đầy đủ phù hợp với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dựa trên tích hợp GIS, mô hình SWAT và HEC-RAS.
Description: 164 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61112
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003622.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.