Phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học các huyện biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61113Phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học các huyện biên giới Tây Nam tỉnh Nghệ An : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61113