Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.: Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61114



Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.: Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61114