Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60440

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61116Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60440

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61116