Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61116
Title: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60440
Authors: Balloon, HIENGKHAMBANH
Keywords: Đất nông nghiệp;Điện Biên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của huyện cho thấy tổng diện tích đất tự nhiên năm 2015 toàn huyện là 163.972,85 ha. Trong đó nhóm đất nông nghiệp có diện tích 145.582,58 ha, chiếm 88,78% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất phi nông nghiệp 5.690,33 ha, chiếm 3,47% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất chưa sử dụng có diện tích 12.699,94 ha, chiếm 7,75% diện tích đất tự nhiên của huyện. Từ kết quả đánh giá mức độ thích nghi của đất cho từng loài hình sử dụng đất đã đề xuất sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn theo quan điểm bền vững như sau: đất nông nghiệp đề xuất là 158.093,23 ha, chiếm 96,41% tổng diện đất toàn huyện. Trong đó, diện tích đất dành cho lúa nước là 7.400,48 ha, chiếm 4,51%. Diện tích dành cho lúa màu là 17.082,12 ha, chiếm 10,42%; diện tích đất dành cho cây trồng cạn (gồm hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày) là 23.973,04 ha, chiếm 14,62%. Diện tích dành cho cây công nghiệp lâu năm (gồm các cây ăn quả) là 4.172,84 ha, chiếm 2,54%. Diện tích đất nông – lâm kết hợp là 7.471,88 ha, chiếm 4,56% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Và đất lâm nghiệp là 97.993,26 ha, chiếm 59,76% diện tích đất tự nhiên của huyện. Kết quả góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định đời sống cư dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, là có ý nghĩa về cơ sở lý luận, cũng như thực tiễn yêu cầu phát triển của huyện
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61116
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003626.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.