Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện vi rút Hanta trên chuột tại một số điểm ở Hà Nội, năm 2015 – 2016. : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61117Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện vi rút Hanta trên chuột tại một số điểm ở Hà Nội, năm 2015 – 2016. : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61117