Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61121
Title: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai giai đoạn 2010-2016 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501
Authors: Lê, Khắc Đồng
Keywords: Tài nguyên thiên nhiên;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Đóng góp mới của tác giả trong đề tài này là: Từ việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn huyện, tác giả nhận thấy việc biến động sử dụng đất ở huyện Chơn Thành tương đối hiệu quả, đó là chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, cụ thể là đất ở, thương mại, dịch vụ, nhà ở, văn phòng. Xu hướng này phù hợp với chiến lược phát triển của huyện
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61121
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003630.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.