Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61125
Title: Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203
Authors: Ngô, Mạnh Túc
Keywords: Kỹ thuật hóa học;Khí sinh học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Đã xác định được thành phần hóa học của vỏ phụ phẩm dứa: độ ẩm, tổng chất rắn, tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng xenlulo, tổng đường, hàm lượng protein, tổng carbon, tổng nito. Kết quả cho thấy, phụ phẩm dứa giàu chất dinh dưỡng thiết yếu cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển, do đó phù hợp cho quá trình phân hủy kỵ khí. - Đã tiến hành thủy phân phụ phẩm vỏ dứa bằng KOH, xác định được điều kiện tiến hành hiệu quả nhất: dung dịch KOH 0,02N, thời gian xử lý 14 ngày. Kết quả thu được, phần dịch chứa 17,86 % đường tổng và 2,02% axit tổng, phần chất rắn giảm 90,7% TS và giảm 66,3% hàm lượng cellulose. - Đã tiếp tục tiến hành thủy phân và axit hóa phụ phẩm dứa bằng vi sinh vật dạ cỏ bò trong thời gian 3 đến 7 ngày. Kết quả thu được, phần dịch chứa 19,56% đường tổng và tăng 6,91% axit tổng, phần chất rắn giảm 94,6% TS và giảm 90,5% hàm lượng cellulose. - Đã xác định được tỷ lệ dinh dưỡng C/N phù hợp cho cơ chất phụ phẩm dứa trong khoảng 25-35 và tốt nhất là 30 cho năng suất sinh khí biogas ở qui mô phóng thí nghiệm đạt 418,4 ml biogas/gTS với thành phần CH4 của biogas trong khoảng 58-61%. - Đã xác định được năng suất sinh khí biogas của cơ chất phụ phẩm dứa ở qui mô pilot 35 lít đạt 314 ml biogas/gTS với thành phần CH4 của biogas trong khoảng 58-61%.
Description: 53 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61125
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003633.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.