Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126