Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61137
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí và vận dụng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Authors: Hoàng, Thanh Lương
Keywords: Tư tưởng;Phòng chống
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận văn đã nghiên cứu, làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng phòng, chống lãng phí ở Việt Nam hiện nay, xác định những vấn đề đặt ra, cần giải quyết. - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong phòng, chống lãng phí ở Việt Nam hiện nay.
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61137
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005066.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.