Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61150
Title: Sự biến đổi của các Trung tâm dịch vụ Khoa học và Công nghệ dưới tác động của Nghị định 115/2005/NĐ-CP (Nghiên cứu trường hợp các Trung tâm dịch vụ Khoa học và Công nghệ tại Hà Nam : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Mã, Trung Việt
Keywords: Khoa học;Đổi mới công nghệ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về tổ chức, tổ chức Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hoạt động KH&CN, chính sách KH&CN, tự chủ, tự chịu trách nhiệm…cũng như thực trạng việc chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nghị định 115/2005/NĐ-CP. Từ đó, phân tích, nhận diện sự biến đổi của các Trung tâm dịch vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh khi chuyển đổi hoạt động, đề xuất giải pháp chuyển đổi thành công .
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61150
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005077.pdf
  • Description : 
  • Size : 955.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.