Quảng bá du lịch Ninh Bình dưới góc nhìn của báo chí địa phương và báo chí Trung ương : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61155Quảng bá du lịch Ninh Bình dưới góc nhìn của báo chí địa phương và báo chí Trung ương : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61155