Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61162
Title: World Englishes from a holistic view and considerations on English education in Vietnam
Other Titles: World Englishes từ cái nhìn tổng quan và việc xem xét chúng trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam
Authors: Tran, Thi Hao
Ngo, Dinh Phuong
Keywords: World Englishes;Giáo dục tiếng Anh;Giáo viên tiếng Anh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol.33, No.6 (2017);
Abstract: Việc lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chung của ASEAN từ năm 2008, cùng với sự hình thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015 đã đặt những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế và giáo dục của mỗi nước thành viên. Đối với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, việc am hiểu sự đa dạng của các phiên bản tiếng Anh trong tổ chức này và khu vực được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Bài báo trình bày cái nhìn tổng quan về World Englishes (WE) trong nghiên cứu nói chung và trong mối quan hệ với giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam nói riêng, thông qua việc trình bày cách tiếp nhận của giáo viên tiếng Anh đối với WE. Số liệu của bài báo được lấy từ điều tra trực tuyến gồm 76 giảng viên từ 26 trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam, cũng như thông qua phỏng vấn và thảo luận nhóm năm giảng viên đang làm thạc sỹ ngôn ngữ học ứng dụng tại một trường đại học ở Úc. Bài báo trình bày những kết quả có được về cách nhìn nhận của giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam đối với WE cũng như việc đưa WE vào giảng dạy. Các tác giả cũng thảo luận các vấn đề về giảng dạy tiếng Anh, việc phát triển giáo viên cũng như những xem xét về các chính sách giáo dục liên quan tới tiếng Anh ở Việt Nam
Description: p. 41-55
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61162
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : WORLD ENGLISHES FROM A HOLISTIC VIEW AND CONSIDERATIONS ON ENGLISH EDUCATION IN VIETNAM.pdf
  • Description : 
  • Size : 376.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.