Định giá ngân hàng phục vụ hoạt động mua bán sáp nhập một số ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61188Định giá ngân hàng phục vụ hoạt động mua bán sáp nhập một số ngân hàng thương mại Việt Nam: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61188