Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61192
Title: Quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nông, Thùy Nhung
Keywords: Quản lý nhân sự;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý nhân lực, quản lý nhân lực trong tổ chức công; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61192
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008800.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.