Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61193
Title: Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Tín dụng ngân hàng;Quản trị rủi ro
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: + Một là, luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng và chất lượng quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại. + Hai là, luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2012 – 2016 tại BIDV Cầu Giấy. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đã tìm hiểu và khái quát kết quả đạt được của BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn này và phân tích những nguyên nhân tồn tại trong công tác quản lý RRTD tại BIDV Cầu Giấy. + Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng quản lý RRTD, luận văn đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý RRTD tại BIDV Cầu Giấy
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61193
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008801.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.