Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61194
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu hội đồng quản trị đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Phạm, Đặng Lam Châu
Keywords: Hội đồng quản trị;Giao dịch chứng khoán
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tại Sở GDCK Hà Nội.Với mẫu nghiên cứu là 232 quan sát về cơ cấu HĐQT của các DNNY năm 2016, kết quả kiểm định của mô hình hồi qui tuyến tính cho thấy : (i) Số thành viên HĐQT độc lập có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động của DNNY, (ii) Số thành viên nữ trong HĐQT tỷ lệ thuận với ROA, (iii) tuy nhiên quy mô HĐQT và ROA lại có quan hệ ngược chiều và (iv) không có mối quan hệ nào giữa việc kiêm nhiệm hai chức danh CTHĐQT và Tổng giám đốc với hiệu quả hoạt động của DNNY. Từ đó, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của các DNNY tại Sở giao dịch chứng khoán HN. Từ đó, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HN.
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61194
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008802.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.