Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu hội đồng quản trị đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61194Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu hội đồng quản trị đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61194