Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61195
Title: Quản lý nhà nước đối với công nghiệp an ninh tại Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nguyễn, Văn Kiên
Keywords: Công nghiệp an ninh;An ninh quốc gia
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với công nghiệp an ninh ở Việt Nam. - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với công nghiệp an ninh. - Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đới với công nghiệp an ninh tại Việt Nam.
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61195
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008803.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.