Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61196
Title: ạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Hoàng, Thanh Tùng
Keywords: Nguồn nhân lực;Động lực làm việc
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã giúp hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến tạo động lực cho người lao động, đặc biệt là người lao động tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng. - Xây dựng mô hình lý thuyết đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng dựa trên học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow và học thuyết công bằng của J. Stacy Adams. Ứng dụng mô hình lý thuyết vào đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn. Qua đó giúp nhìn nhận những kết quả đạt được, hạn chế và tồn tại trong công tác tạo động lực cho người lao động tại Chi nhánh. - Cuối cùng trên cơ sở khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ trong thời gian tới.
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61196
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008804.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.