Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61197
Title: Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore và gợi ý đối với Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Vũ, Ngọc Tú
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Làm rõ vấn đề lý luận về môi trường FDI từ đó làm rõ cơ sở cho phân tích đánh giá thực trạng môi FDI của Singapore. Luận giải khả năng vận dụng kinh nghiệm xây dựng môi trường đầu tư của Singapore vào Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61197
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008805.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.