Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61198
Title: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đô thị hóa theo hướng bền vững ở Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Authors: Nguyễn, Thị Nhàn
Keywords: Đầu tư nước ngoài;Đô thị hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về ảnh hưởng của FDI tới ĐTH theo hướng bền vững trên 5 vấn đề về tăng quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa,hiện đại hóa kinh tế đô thị, gia tăng tính hiện đại hóa không gian đô thị Hà Nội và phát triển xã hội đô thị và môi trường ở Hà Nội.Hệ thống hóa một số chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của FDI tới ĐTH theo hướng bền vững. Đánh giá hiện trạng ảnh hưởng của FDI tới ĐTH trên 5 vấn đề về tăng quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa,hiện đại hóa kinh tế đô thị, gia tăng tính hiện đại hóa không gian đô thị Hà Nội và phát triển xã hội đô thị và môi trường ở Hà Nội.
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61198
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008806.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.