Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61202
Title: Quản lý mua sắm tập trung tài sản công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Tống, Thu Hương
Keywords: Quản lý tài sản công;Tài sản công
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý mua sắm tập trung tài sản công, từ đó để thấy được vai trò của công tác quản lý mua sắm tài sản công và các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý mua sắm tập trung tài sản. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý mua sắm tập trung tài sản công tại Kho bạc Nhà nước. Từ những phân tích đó, út ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tập trung tài sản công tại Kho bạc Nhà nước.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61202
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008810.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.