Quản lý mua sắm tập trung tài sản công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61202Quản lý mua sắm tập trung tài sản công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61202